Dekret Biskupa Kieleckiego w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia

 

Kielce, dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Nr OA – 47/20

 

DEKRET

w sprawie celebracji

WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

 

Zgodnie z zarządzeniami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” oraz Notą wyjaśniającą z dnia 26 marca 2020 r. celebracje Triduum Paschalnego mogą odbywać się w kościele katedralnym, kościołach parafialnych oraz w Wyższym Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach zakonnych.

 

 

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA

 

 

NIEDZIELA PALMOWA

                Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe wejście (bez jakiejkolwiek procesji). Można dokonać błogosławieństwa palm posługując się tekstem przewidzianym w MR s. 107. Nie należy używać pobłogosławionej wody. Po modlitwie błogosławieństwa następuje akt pokuty.

 

MSZA KRZYŻMA

                Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana o godz. 10.00 bez odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Oleje będą do odebrania po Świętach Wielkanocnych (po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu przyjazdu Księży Dziekanów lub Księży przez nich wskazanych z Kancelarią Parafii Katedralnej). Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem. Należy pamiętać, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać błogosławieństwa oleju do namaszczenia chorych jednorazowo w czasie celebracji tego sakramentu (zob. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, nr 21b; 22).

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1.       Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

2.       Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie przenosi się Najświętszego Sakramentu, pozostaje On w głównym tabernakulum. Nie oznacza to jednak rezygnacji z przygotowania tzw. ciemnicy, której dekoracja będzie ukazywała wydarzenie pojmania i uwięzienia. Po umieszczeniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum przewodniczący wraz z posługującymi klęka przed nim. Następuje śpiew hymnu Sław, języku tajemnicę. Następnie kapłan pozostaje chwilę w cichej adoracji, po czym on i posługujący przyklękają i powracają do zakrystii. Jeśli tabernakulum znajduje się poza przestrzenią prezbiterium, do miejsca jego instalacji przechodzi tylko przewodniczący liturgii.

3.       Nie należy używać kadzidła. Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz. Przed tabernakulum pozostawiamy jedynie rozłożony korporał.

4.       Celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj wielkoczwartkowej adoracji.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

1.       Do Modlitwy Powszechnej w czasie Liturgii należy dodać wezwania odnoszące się do sytuacji pandemii przygotowane dla Diecezji Kieleckiej, które stosujemy jako modlitwa nr 10 (nie wprowadzamy tego wezwania jako dodatkowego, aby nie dublować tekstu o podobnej wymowie).

2.       Część druga: Adoracja Krzyża. Należy użyć formy drugiej (zob. MR s. 141nn). Nie należy wnosić krzyża w procesji, ale umieścić go w prezbiterium przed rozpoczęciem liturgii. Nie ma ucałowania krzyża zarówno przez celebransa, jak i pozostałych uczestników liturgii. Po odsłonięcie krzyża i zakończeniu śpiewu przewidzianego na ten moment, kapłan ukazuje wszystkim krzyż do adoracji. Wszyscy pozostają w postawie klęczącej zachowując milczenie.

3.       Cześć Krzyżowi należy oddawać przez głęboki skłon lub przyklęknięcie.

4.       Nie należy pozostawiać krzyża w miejscu gdzie dostępny byłby on do ucałowania.

5.       W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

6.       Ofiara na utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, która miała miejsce w tym dniu, zostaje przełożona na niedzielę 13 września br.

 

 

 

WIELKA SOBOTA

Nie należy organizować błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny w parafiach – zarówno w świątyniach, jak i w miejscach poza nimi. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów przed niedzielnym posiłkiem jest dostępny na stronie internetowej Diecezji Kieleckiej, należy umieścić go również na stronach parafialnych.

 

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Pomimo sprawowania liturgii Wigilii Paschalnej bez obecności licznych wiernych należy zachować przepisy dotyczące pory celebracji. Należy pamiętać o zakończeniu adoracji przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym
w grobie Pańskim przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej.

 

1.       Liturgia światła

Należy pominąć rozpalanie ognia i procesję do ołtarza. Świątynia pozostaje zatem oświetlona. Paschał umieszczamy przed rozpoczęciem liturgii w prezbiterium. Celebracje rozpoczynamy znakiem krzyża i pozdrowieniem wiernych. Można użyć zachęty podanej na Wigilię Paschalną w MR nr 8, s. 151, po nim następuje przygotowanie paschału jak w pkt. 10-12 (paschał należy zapalić od wcześniej przygotowanej płonącej świecy). Następuje śpiew Orędzia Wielkanocnego. Nie należy stosować okadzeń.

 

2.       Liturgia słowa

Pozostaje bez zmian.

                              

3.       Liturgia chrzcielna

Należy zachować jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bez pokropienia wodą. Pomija się litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i błogosławieństwa wody do pokropienia.

Jeśli w najbliższym czasie celebrowany będzie sakrament chrztu świętego, błogosławieństwo wody odbywa się za każdym razem, bez jej przechowywania (należy użyć formuły błogosławieństwa wody na wszystkie okresy roku wersja „B” lub „C”; zob. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, s. 41- 43).

 

4.       Liturgia Eucharystyczna

Pozostaje bez zmian. Należy zwrócić uwagę na stosowną ilość komunikantów konsekrowanych w tym dniu, tak aby nie przechowywać nadmiernych ilości. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej i błogosławieństwie nie należy na nowo umieszczać Najświętszego Sakramentu do adoracji.

 

5.       Procesja rezurekcyjna

W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii należy udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed drzwiami kościoła, a następnie zachować porządek wskazany w Mszale Rzymskim, jak po powrocie procesji do ołtarza głównego (Zob. MR: Procesja rezurekcyjna, nr 71). Tę samą formę zachowujemy zarówno wtedy, gdy procesja rezurekcyjna do tej pory miała miejsce na zakończenie Wigilii Paschalnej, jak i przed rozpoczęciem Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną o poranku (w tym przypadku również pomijamy procesję a stosujemy powyższe wskazania).

 

6.       Komunia święta poza Mszą świętą

W czasie Triduum Paschalnego Komunię św. poza Mszą św. można rozdzielać wiernym od zakończenia Mszy św. Wieczerzy Pańskiej aż do rozpoczęcia Liturgii Wielkiego Piątku. Nie należy tego czynić po zakończeniu celebracji tego dnia aż do Wigilii Paschalnej.

Zarówno w tym dniu, jak każdym innym, kiedy możliwe jest rozdzielania Komunii św. poza Mszą św., należy zachować obowiązujące zasady przewidziane przez Obrzędy Komunii św. poza Mszą św.: akt pokuty, odczytanie Słowa Bożego, Modlitwa Pańska, Obrzęd Komunii, modlitwa końcowa oraz błogosławieństwo.

 

 

 

 

                                                                                                                                                 † Jan Piotrowski

                                                                                                                                           BISKUP KIELECKI